Uroczyste zamknięcie wystawy:

   „ Św. Florian  - patron strażaków”   połączone z Konferencją w  Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu

w dniu 15 czerwca 2011 r. o godz. 1000

Więcej... 


Dzień Strażaka 2011r.

Więcej...


WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE! 


            W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011. nr 12, poz. 59); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
            1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela           lasu lub nadleśniczego,

            2. korzystania z otwartego płomienia,

            3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
            Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 3 i § 4 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

            Od 2004 roku rolnik przyłapany na podpalaniu traw musi liczyć się z utratą dopłaty unijnej.

            Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych.

Do dnia 16.03.2011r. na terenie powiatu zgorzeleckiego Państwowa Straż Pożarna oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyły w 117 pożarach związanych w wypalaniem traw.

 

     
LP.  gmina  RAZEM
1 Bogatynia 46
2 Pieńsk 18
3 Sulikow 18
4 Węgliniec 6
5 m. Zawidów 8
6 m. Zgorzelec 13
7 Zgorzelec 8
RAZEM:   117 
 


Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu brali czynny udział w XIX finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy strażacy z KP PSP w Zgorzelcu oraz jednostka Ochotniczej Straży pożarnej w Trójcy wzięła udział w wyreżyserowanym spektaklu wraz z jednostkami PCK, Społecznej Krajowej Sieci Ratowników Medycznych oraz Policji, Straży Granicznej i jednostki "Fenix" Centrum Szkolenia Specjalnego.

Wspólne działania nosiły nazwę Teatru działań kontrterrorystycznych.

 

Więcej... 


 2007      2008      2009      2010      2011    2012      2013       2014