2018


POROZUMIENIE MSWIA I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

W CZWARTEK (8 LISTOPADA BR.) MINISTER JOACHIM BRUDZIŃSKI I PRZEDSTAWICIELE STRONY SPOŁECZNEJ PODPISALI POROZUMIENIE KOŃCZĄCE AKCJĘ PROTESTACYJNĄ. W RAMACH WYPRACOWANEJ UMOWY OD 1 STYCZNIA 2019 R. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻB PODLEGŁYCH MSWIA OTRZYMAJĄ PODWYŻKĘ W KWOCIE 655 ZŁ BRUTTO. KOLEJNA PODWYŻKA W KWOCIE 500 ZŁ BRUTTO NASTĄPI OD 1 STYCZNIA 2020 R. MSWIA ZOBOWIĄZAŁO SIĘ DO REZYGNACJI Z WYMOGU UKOŃCZONYCH 55 LAT PRZY PRZECHODZENIU NA EMERYTURĘ. FUNKCJONARIUSZE BĘDĄ TEŻ MIELI PRAWO DO PEŁNOPŁATNYCH NADGODZIN.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian", Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność".

PODWYŻKA O 655 ZŁ BRUTTO W 2019 R. ORAZ O 500 ZŁ BRUTTO W 2020 R.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymająod początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowodujewzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto - od 1 stycznia 2020 r.

PEŁNOPŁATNE NADGODZINY DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY MSWIA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

REZYGNACJA Z WYMOGU UKOŃCZONYCH 55 LAT PRZY PRZECHODZENIU NA EMERYTURĘ

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

DODATKOWE ZACHĘTY DO POZOSTAWANIA W SŁUŻBIE.

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

POZOSTAŁE USTALENIA MSWIA I STRONY SPOŁECZNEJ

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniunowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

POZOSTAŁE USTALENIA MSWIA I STRONY SPOŁECZNEJ

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Źródło: mswia.gov.pl


Ćwiczenia Powiatowe "Wysypisko 2018"

W dniu 29.10.2018r. na terenie powiatu zgorzeleckiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Wysypisko 2018”. Ćwiczenia ukierunkowane były na sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego powiatu zgorzeleckiego, doskonalenie form współdziałania sił ksrg w trakcie działań o charakterze ratowniczo-gaśniczym i chemicznym podczas pożaru składowiska odpadów oraz doskonalenie umiejętności podawania wody na duże odległości.

Sprawdzeniu podlegała również współpraca w zakresie koordynacji działań pomiędzy SK KP PSP Zgorzelec a SK KW PSP Wrocław, KDR, PRM, obsługą składowiska odpadów, Policją, GCZK, PCZK, innymi służbami.

Tłem operacyjnym ćwiczeń był pożar składowiska odpadów w Jędrzychowicach, gm. Zgorzelec. Scenariusz zakładał, że w wyniku nielegalnego rozładunku odpadów, w tym nieoznakowanych beczek i pojemników z materiałami niebezpiecznymi, dochodzi do rozszczelnienia jednej z beczek i gwałtownego zapłonu. Kierowca ulega silnemu poparzeniu oraz zatruciu wziewnemu, próbując uciekać w odległości ok. 70m od miejsca zdarzenia traci przytomność. Silny watr, temperatura oraz szybkość spalania spowodowana substancjami chemicznymi powoduje, że w momencie przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej, ogniem objęte jest ok 300m2 składowiska. Pracownik ochrony udając się w kierunku pożaru, znajduje nieprzytomnego kierowcę i powiadamia służby. Ponieważ znajduje się w chmurze toksycznego gazu sam traci przytomność.

W ćwiczeniach, oprócz zastępów z JRG Zgorzelec i JRG Bogatynia, udział wzięli: specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego z KM PSP w Legnicy, samochód wężowy z KP PSP w Miliczu z pompą wysokiej wydajności, zastęp SLKw z dwoma zbiornikami o poj. 5000l. z KP PSP w Bolesławcu. W ramach współdziałania z terenu powiatu zgorzeleckiego zadysponowano: OSP KSRG z Pieńska, Ruszowa, Studnisk Dolnych, Trójcy, Radomierzyc, Czerwonej Wody oraz OSP spoza KSRG: Dłużyna Dolna i Stary Węgliniec.

Zadania prowadzone przez służby współdziałające:

Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu składa podziękowania za pomoc w organizacji ćwiczeń oraz udostępnienie terenu na potrzeby ćwiczeń.

Informacja: mł. bryg. Hubert Jarosz


Nowe wyposażenie zgorzeleckich strażaków

W dniu 16.10.2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyło się uroczyste przekazanie środków ochrony indywidualnej strażaka, które zakupione zostały ze środków przekazanych przez Burmistrza Miasta Zgorzelec, Pana Rafała Gronicza. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu st. kpt. Artur Czułajewski podziękował Panu Burmistrzowi za przekazanie środków na nowe buty specjalne, koszarowe oraz koszulki pod mundur koszarowy. Zakupione środki ochrony indywidualnej uzupełnią braki spowodowane uszkodzeniami podczas bardzo dużej ilości wyjazdów do zdarzeń zgorzeleckich strażaków.

Infomacja: mł. bryg. Hubert Jarosz


Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Pełna informacja dostępna pod adresem: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:36483/


Zwiększenie bezpieczeństwa zgorzeleckich strażaków

W dniu 08.10.2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyło się uroczyste przekazanie środków ochrony indywidualnej strażaka, które zakupione zostały ze środków przekazanych przez Starostę Zgorzeleckiego, Panią Urszulę Ciupak. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, st. kpt. Artur Czułajewski podziękował Pani Staroście za przekazanie środków na nowe buty specjalne oraz rękawice bojowe. Zakupione środki ochrony indywidualnej uzupełnią braki spowodowane uszkodzeniami podczas bardzo dużej ilości wyjazdów do zdarzeń zgorzeleckich strażaków.

Infomacja: mł. ogn. Wojciech Piechowicz


Lista Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej


Potrzebna pomoc dla córki strażaka!

Dokładnie dziesięć lat temu dowódca zmiany I oławskiej JRG asp. sztab. Ignacy Kawałko żegnał się z nami, odchodząc na emeryturę. Mimo zakończenia służby, nie zerwał z pożarnictwem – prowadzi szkolenia i uczy ludzi, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia, również podczas pikników i otwartych imprez plenerowych. Jego życie to pomoc innym – bezpośrednio w służbie, a później przez edukację.

Tym razem pomoc potrzebna jest Ignacowi, a konkretniej, jego córce Izie. Jeszcze w szkole średniej okazało się, że ta zawsze uśmiechnięta dziewczyna potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego. Znaleziono dawcę ale operacja nie zakończyła się sukcesem. Nastąpiło niestety najpoważniejsze powikłanie – choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). Od tamtego czasu, Iza ciągle walczy o życie. Ale jest bardzo silna i nie poddaje się. Zdała maturę, następnie rozpoczęła studia inżynierskie. Mimo nasilających się trudności z poruszaniem oraz problemami z oddychaniem, zdobyła tytuł inżyniera i… postanowiła kontynuować naukę. W tym roku obroniła pracę magisterską. Niestety, stan zdrowia uległ pogorszeniu….

 

Izę można wesprzeć wpłatą na konto Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Bank Millenium S.A.

11 1160 2202 0000 0001 0214 2867

Tytuł wpłaty „Dla Izabeli Kawałko”

Pełna informacja dostępna pod adresem: https://kpolawa.kwpsp.wroc.pl/2018/09/07/iza-potrzebuje-pomocy/


Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Pełna informacja oraz regulamin konkursu dostępne pod adresem: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html


Uroczyste wręczenie awansów w stanowiskach służbowych

W dniu 04.09.2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się uroczystość wręczenia awansów w stanowiskach służbowych. Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu z dniem 1 września awansował:

 1. kpt. Andrzeja Mańkowskiego – na stanowisko p.o. dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Zgorzelcu

 2. sekc. Krzysztofa Cwynara – na stanowisko ratownik kierowca

 3. sekc. Piotra Gonerę – na stanowisko ratownik kierowca

 4. sekc. Adama Turko – na stanowisko ratownik

 5. sekc. Dawida Hubaja – na stanowisko ratownik

 6. sekc. Grzegorza Dziubaka – na stanowisko ratownik kierowca

 7. sekc. Dariusza Szczęsnego - na stanowisko ratownik kierowca

 8. sekc. Grzegorza Kolbucha – na stanowisko ratownik kierowca

 9. sekc. Przemysława Ferenca – na stanowisko ratownik kierowca

Infomacja: mł. ogn. Wojciech Piechowicz


!!! APEL Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu !!!

Planując wypoczynek nad wodą, zapoznaj się z poniższymi radami i wskazówkami, które pozwolą Ci uniknąć niepotrzebnej tragedii oraz spędzić bezpiecznie wakacje i czas wolny.

Rady dla wypoczywających nad wodą

 1. Najbezpieczniejsza jest kąpiel w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników WOPR lub funkcjonariuszy Policji Wodnej.

 2. Nie korzystaj z kąpieli w gliniankach, stawach, na żwirowiskach – mogą być bardzo zanieczyszczone, zarośnięte i głębokie; w razie zagrożenia nikt Cię nie usłyszy.

 3. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych (mostów, zapór, portów itp.)

 4. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym wypoczywasz.

 5. Dobrze jest znać oznaczenia obowiązujące na kąpielisku: biała flaga – kąpiel dozwolona, czerwona flaga – kąpiel zabroniona, brak flagi – nie ma dyżuru ratowników.

 6. Jeśli Twoje dzieci są w wodzie, miej nad nimi ciągły nadzór (na moment nie spuszczaj ich z oka), nawet wtedy, gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem

 7. Obecność ratowników nie zwalnia rodziców lub opiekunów z obowiązku pilnowania dziecka. Odpowiedzialność za swoje dzieci zawsze ponoszą rodzice. 8. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza, najlepsza temperatura to 22-25 stopni.

 8. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.

 9. Nie skacz do wody, gdy skóra jest nagrzana po bezpośrednim kontakcie ze słońcem. Przed wejściem do wody skorzystaj z prysznica lub stopniowo ochlap klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wtedy wstrząsu termicznego, skurczu lub omdlenia.

 10. Nie przebywaj też za długo w wodzie, gdyż grozi to wychłodzeniem organizmu. Po wyjściu z wody trzeba się osuszyć i przebrać w suche ubranie.

 11. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania i zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.

 12. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdy nie wiesz, jaka jest głębokość wody i jak ukształtowane jest dno. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem! Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki na tzw. główkę. Pamiętaj też, żeby nie popychać innych kąpiących się i wypoczywających.

 13. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.

 14. Nie pływaj na czczo lub bezpośrednio po posiłku.

 15. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, daleko od brzegu, podobnie jak inne gumowe zabawki (np. koło, rękawki, pontony).

 16. Pływanie po zapadnięciu zmroku oraz w nocy jest bardzo niebezpieczne.

 17. Korzystaj jedynie z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego.

 18. Na brzegu, szczególnie w słońcu, noś nakrycie głowy, smaruj się filtrami ochronnymi. Najlepiej opalaj się w ruchu, np. grając w piłkę.

 19. Na brzegu, szczególnie w słońcu, noś nakrycie głowy, smaruj się filtrami ochronnymi. Najlepiej opalaj się w ruchu, np. grając w piłkę.

 20. Jeżeli jesteś świadkiem udzielania pomocy człowiekowi wyciągniętemu z wody - nie przeszkadzaj ratownikom, nie komentuj ich działań, nie traktuj tej sytuacji instruktażowo. Tu toczy się walka o życie ludzkie.

 21. Bawiąc się w wodzie, nie zakłócaj wypoczynku innym. Zadbaj o czyste kąpielisko - nie wrzucaj do wody żadnych śmieci, butelek, papierków, opakowań.

 22. Nie krzycz nad wodą, nie rób niepotrzebnego hałasu, nie wzywaj pomocy dla żartu. Jeśli widzisz, że ktoś w wodzie lub na brzegu potrzebuje pomocy ratownika, najlepiej unieś obie ręce, krzyżuj i rozkładaj je nad głową.

 23. Podczas pływania kajakiem, łódką czy żaglówką, pamiętaj zawsze o założeniu dziecku kamizelki ratunkowej z kołnierzem, która musi być dopasowana do jego wagi i wzrostu oraz koniecznie zapięta.

 24. Dobrze jest wpisać do telefonu numer ratunkowy nad wodą – 112, 998, 997, 999. W razie wypadku zadzwoń, podając miejsce zdarzenia, opisując sytuację, stan osób poszkodowanych i ich liczbę. Koniecznie podaj swoje nazwisko. Nigdy nie przerywaj pierwszy rozmowy z dyżurnym!

Infomacja: mł. bryg. Hubert Jarosz


Czarna seria wypadków podczas wypoczynku nad wodą na terenie powiatu Zgorzeleckiego

W dniu 25.07.2018r. o godzinie 17:02, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu otrzymał zgłoszenie z CPR, że w miejscowości Bielawa Dolna w powiecie zgorzeleckim podczas kąpieli w rzece Nysa Łużycka, jedna z kapiących się osób nie wynurza się od paru minut. Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia zastępy z JRG Zgorzelec, grupę wodno-nurkową SGRW-N z JRG nr 1 Jelenia Góra oraz najbliższe zastępy jednostek OSP.

Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia zastano na brzegu rzeki Nysa Łużycka osoby nieletnie, które wyszły z wody o własnych siłach. Młodzi ludzie, wskazali strażakom miejsce w którym ostatni raz była widziana osoba poszukiwana. Podczas rozpoznania wstępnego ustalono, jedna z osób kąpiących się w wodzie rzeki Nysa Łużycka - chłopak w wieku 16 lat - zanurzyła się pod powierzchnią wody i nie wypłynęła. Wprowadzony do wody nurek odnalazł poszkodowanego, a następnie wydobył go z wody na brzeg. Poszkodowany został podjęty na brzegu przez obecnych na miejscu ratowników ZRM. Niestety na ratunek było już za późno….

W dniu 26.07.2018r. o godzinie 15.23 , dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu otrzymał zgłoszenie, że na terenie zbiornika wodnego Niedów w Ręczynie osoba spadła ze skutera wodnego do wody i nie wynurza się od kilu minut. Jeden ze świadków tego zdarzenia podjął próbę odnalezienia osoby znajdującej się pod wodą. Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia zastępy z JRG Zgorzelec, grupę wodno-nurkową SGRW-N z JRG nr 1 Jelenia Góra, SGRW-N z JRG nr 1 Legnica oraz najbliższy zastęp jednostki OSP.

Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia, zabezpieczono teren prowadzonych działań, zwodowano łódź, na której ratownicy udali się w miejsce zaginięcia osoby, wskazane przez świadków zdarzenia. Ponadto ratownicy przeszukali również linię brzegową na długości ok. 1,5 km znajdującą się w bezpośredniej bliskości miejsca zaginięcia. Prace poszukiwawcze prowadzono, aż do zmierzchu. W trakcie prac poszukiwawczych oznaczono na podstawie wskazań sonaru możliwe miejsce przebywania poszkodowanego w wodzie. Po ponownym zejściu nurka pod wodę wydobyto poszkodowanego z wody. Następnie przetransportowano go na brzeg i przekazano obecnemu na miejscu zespołowi ZRM. W wyniku badania EKG przeprowadzonego przez ZRM stwierdzono brak czynności życiowych.

Infomacja: mł. bryg. Hubert Jarosz


Transgraniczna akcja ratownicza Polskich i Niemieckich Strażaków

W dniu 25.07.2018r. o godzinie 17:02, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu otrzymał zgłoszenie z CPR, że w miejscowości Bielawa Dolna w powiecie zgorzeleckim podczas kąpieli w rzece Nysa Łużycka , jedna z kapiących się osób nie wynurza się od paru minut. Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia zastępy z JRG Zgorzelec grupę wodno-nurkową SGRW-N z JRG nr 1 Jelenia Góra oraz najbliższe zastępy jednostek OSP.

Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia zastano na brzegu rzeki Nysa Łużycka osoby nieletnie, które wyszły z wody o własnych siłach. Młodzi ludzie, wskazali strażakom miejsce w którym ostatni raz była widziana osoba poszukiwana. Podczas rozpoznania wstępnego ustalono, jedna z osób kąpiących się w wodzie rzeki Nysa Łużycka - chłopak w weku 16 lat - zanurzyła się pod powierzchnią wody i nie wypłynęła. W pierwszej fazie działań zabezpieczono miejsce zdarzenia, ograniczono dostęp dla osób postronnych poprzez wyznaczenie terenu z wykorzystaniem taśm ostrzegawczych oraz rozpoczęto poszukiwania zaginionej osoby. Sprawiono sprzęt pływający na powierzchnię rzeki. Ratownicy JOP zabezpieczeni do pracy na akwenach wodnych operując z pontonu, dokonywali sprawdzenia dna rzeki z wykorzystaniem bosaków w celu odnalezienia poszkodowanego. Kolejni ratownicy JOP wykonywali zadania związane z poszukiwaniem osoby poszkodowanej wzdłuż brzegu rzeki, poniżej miejsca zdarzenia na odcinku ok. 3 km, po stronie polskiej. Na prośbę KDR-a poprzez SK KW PSP we Wrocławiu zadysponowano niemiecką straż pożarną, która prowadziła poszukiwania na lewym brzegu rzeki (po niemieckiej stronie). Ponadto, na odległym o ok. 500 m od miejsca zdarzenia moście pontonowym na rzece Nysa Łużycka ustawiono strażaków z Polski i Niemiec, celem obserwacji nurtu rzeki. Do pracy w ramach łącznika i koordynacji działań służb polskich i niemieckich został wyznaczony funkcjonariusz KP PSP w Zgorzelcu, władający biegle językiem niemieckim. W trakcie prowadzonych działań na miejsce zdarzenia dotarła SGRW-N z JRG nr 1 Jelenia Góra. Wprowadzony do wody nurek odnalazł poszkodowanego, a następnie wydobył go z wody na brzeg. Poszkodowany został podjęty na brzegu przez obecnych na miejscu ratowników ZRM. Niestety na ratunek było już za późno….

Jest to pierwszy odnotowany przez PSP wypadek śmiertelny spowodowany utonięciem na terenie powiatu zgorzeleckiego w tym roku. Zdarzenie to pokazuje, jak ważne i ciągle aktualne są wszystkie akcje propagujące zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, podejmowane przez strażaków a także policjantów wydziałów prewencji w powiecie zgorzeleckim.

W działaniach, które trwały 6 godzin udział brały następujące zastępy:

SIS użyte przez stronę Niemiecką : OSP - 4 pojazdy 19 ratowników, policja - 3 pojazdy, 5 policjantów oraz 2 psy + helikopter policyjny.

Infomacja oraz zdjęcia: mł. bryg. Hubert Jarosz


Zgorzeleccy strażacy z wizytą na obozowisku harcerskim na Stanicy Żeglarskiej w Ręczynie

W dniach 16-18.07.2018r. zgorzeleccy strażacy przeprowadzili kontrolę obozu harcerskiego zorganizowanego w formie półkolonii przez Komendę Hufca Zgorzelec na terenie Przystani Żeglarskiej KS Turów w Ręczynie, nad zbiornikiem wodnym Niedów. Przez pierwsze trzy dni funkcjonowania obozowiska, każda zmiana służbowa zgorzeleckiej JRG przeprowadziła rozpoznanie dróg dojazdowych i przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. W trakcie rozpoznania, w którym oprócz strażaków z JRG Zgorzelec uczestniczyli również funkcjonariusze pionu operacyjnego, prewencyjnego oraz dowództwa JRG, przeprowadzono prelekcję w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. W ramach prelekcji omówiono zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą a także zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Przeprowadzono również pokaz wodowania łodzi ratowniczej i podejmowania osób z wody. 18 lipca zgorzeleccy strażacy uczestniczyli także w sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji, przeprowadzonej przez Komendanta Obozu Harcerskiego dla wszystkich uczestników obozu.

Na czas trwania obozu harcerskiego zapewniona została łączność pomiędzy Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu a Komendantem Obozu, poprzez sieć radiową oraz telefoniczną, zgodnie z wymogami zawartymi w „Wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów namiotowych”.

Spotkanie z harcerzami było świetną okazją dla zgorzeleckich strażaków do doskonalenia umiejętności w zakresie przeprowadzania akcji ratunkowych na wodzie oraz do przekazania wiedzy w zakresie bezpiecznego wypoczynku uczestników obozu nad wodą.

Infomacja oraz zdjęcia: mł. bryg. Hubert Jarosz


"Miasto Dzieci"

Funkcjonariusze KP PSP Zgorzelec czynnie uczestniczą w wakacyjnym projekcie dla polskich i niemieckich dzieci, głównie ze Zgorzelca i Görlitz, choć nie tylko. Urządzone na wzór prawdziwego miasta miasteczko ma swoje urzędy, zakłady pracy, walutę, władze i czuwającą nad porządkiem policję. Obywatele miasteczka pracują i bawią się, ale muszą przy tym – jak w prawdziwym świecie – przestrzegać ustalonych zasad. Językami urzędowymi na terenie miasteczka są polski i niemiecki, ale mali obywatele chętnie wykorzystują także znajomość innych języków.

Miasto Dzieci jest otwarte w dni powszednie od godziny 9.00 do 16.00 Opiekę nad dziećmi sprawują dorośli pracownicy i wolontariusze. Pierwszą z obowiązkowych wizyt każdy przybywający składa w urzędzie meldunkowym, gdzie otrzymuje dowód osobisty, ważny na terenie miasta. Kolejną instytucją, którą tym razem codziennie odwiedza każdy uczestnik, jest urząd pracy. Tam wydawane są „karty pracy” uprawniające do podjęcia zatrudnienia w wyznaczonym lub wybranym warsztacie czy instytucji. Pracować można na pół etatu (2 godz.) lub cały etat (4 godz.). Dzieci pracują m.in. w straży pożarnej, policji, straży granicznej, urzędzie pracy, banku, radiu, gazecie, piekarni i w kwiaciarni. Strażacy z KP PSP Zgorzelec w trakcie spotkań, przekazują w formie zabawy jak powinny wyglądać prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, utrwalają znajomość numerów telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych, prezentują podstawowe zasady udzielania pierwszej pomoc.

Infomacja oraz zdjęcia: mł. bryg. Hubert Jarosz


Pożar lasu w Węglińcu

Susza daje się we znaki. W Węglińcu ogień pochłonął ponad 4,5 ha powierzchni lasu. Kilkudziesięciu strażaków z KP PSP Zgorzelec oraz OSP walczyło z żywiołem w dniu 8 i 9 lipca ponad 21 godzin. Na pomoc ruszyły także samoloty gaśnicze. Leśnicy liczą straty w dziesiątkach tysięcy złotych.

Pożar wybuchł w niedzielę (8 lipca) około godziny 1.53 w nocy. Żywioł objął poszycie leśne, uprawę leśną (dąb) oraz drzewostan sosnowy powyżej III klasy wieku w Nadleśnictwie Węgliniec (leśnictwo Krucze Gniazdo). Akcja gaśnicza była niezwykle utrudniona, ponieważ płonął rozległy teren. Ogień powstał w dwóch oddalonych od siebie o około 200 metrów miejscach i bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Podjęte działania polegały na podaniu pądów wody w natarciu W-52 na źródło ognia. Po zlokalizowaniu pożaru i przybyciu kolejnych zastępów OSP podano kolejne prądy wody w celu oddzielenie strefy palnej od pogorzeliska, likwidacji ukrytych zarzewi ognia. W początkowej fazie akcji gaśniczej zaopatrzenie w wodę stanowił hydrant, z którego dowożono wodę. Następnie zorganizowano nowy punkt czerpania wody, którym był ciek wodny Czerna Mała. Po ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru służby leśne przystąpiły do oborania terenu pogorzeliska. Zadysponowano dwa samoloty gaśnicze Dromader z lotniska w Lubinie i Zielonej Górze oraz samolot Antonow z lotniska w Poznaniu.

W działaniach gaśniczych w dniu 8 lipca uczestniczyło łącznie 16 zastępów straży pożarnej (5 JRG i 11 OSP) i 77 strażaków (17 z Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu oraz 60 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Węglińca, Czerwonej Wody, Ruszowa, Pieńska i Jagodzina).

Działania gaśnicze, z uwagi na dużą temperaturę gleby oraz jej struktura występowanie podłoża torfowego, prowadzone były w dniu 9 lipca przez 15 zastępów PSP i 2 OSP oraz służby leśne i trwały ponad 13 godzin. Działania JOP na miejscu pożarzyska polegały na podaniu 6 prądów w natarciu na zarzewia ognia. Dodatkowo prądami pod dużym ciśnieniem penetrowano głębsze warstwy gleby. Duża temperatura gleby oraz jej struktura (torf) znacznie utrudniały prowadzenie działań powodując ponowne występowanie ognia w miejscach, które była już schładzane prądami wody.

Infomacja oraz zdjęcia: mł. bryg. Hubert Jarosz


APEL O POMOC

Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be


Odejście na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza JRG Zgorzelec.

W dniu 29.06.2018r. uroczyście z kolegami pożegnał się ogn. Przemysław Jasiński, który z dniem 30.06.2018 r. przechodzi na zaopatrzenie emerytalne. W związku z tym wydarzeniem o godz. 8.00 na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się uroczysta zmiana służby, w której udział wziął Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu st. kpt. mgr inż. Artur Czułajewski, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni tutejszej komendy.

W trakcie uroczystości ogn. Jasiński złożył komendantowi meldunek o zakończeniu służby oraz pożegnał się ze sztandarem Państwowej Straży Pożarnej. Ogn. Przemysław Jasiński służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Zgorzelcu. Przez kolejne lata kształcił się w zawodzie strażaka kończąc kurs szeregowych PSP w Bydgoszczy oraz kurs podoficerski w Poznaniu. Przechodząc kolejne szczeble awansu w 2013 roku objął stanowisko dowódcy zastępu, które piastował do dnia dzisiejszego. Ogn. Przemysław Jasiński był odpowiedzialny za utrzymywanie w ciągłej gotowości sprzętu pływającego. Posiada również uprawnienia stermotorzysty, które niejednokrotnie były wykorzystywane podczas działań lub szkoleń, w tym w trakcie ćwiczeń krajowych „Pogranicze 2017”, w których czynnie brał udział realizując zadania na zalewie Niedów na rzece Witka. W trakcie swojej służby brał udział w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie całego powiatu zgorzeleckiego, najpierw jako ratownik, później jako dowódca, wykazując się opanowaniem i profesjonalizmem. Przekazywał posiadaną wiedzę oraz tradycje pożarnicze młodym adeptom zawodu oraz druhom OSP podczas szkoleń organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Zgorzelcu.

Infomacja oraz zdjęcia: KP PSP w ZgorzelcuIII Powiatowe Zawody MDP wg regulaminu CTIF

W dniu 10.06.2018r. na stadionie KS Victorii w Ruszowie, rozegrano III Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. międzynarodowego regulaminu CTIF. W zawodach udział wzięło 10 drużyn MDP z powiatu zgorzeleckiego, w tym 3 drużyny dziewcząt (Ruszów, Studniska i Miedziana) oraz 7 drużyn męskich (Ruszów, Studniska, Bogatynia, Trójca, Czerwona Woda, Jagodzin i Stary Węgliniec). Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. W wyniku rozgrywek najlepszymi drużynami w kategorii zarówno dziewcząt jak i chłopców okazały się drużyny z MDP Ruszów. Tytuł wicemistrza przypadł chłopcom i dziewczętom ze Studnisk, natomiast trzecie miejsce w kategorii dziewcząt zajęła MDP Miedziana a w kategorii chłopców MDP Czerwona Woda. Zwycięzca zwodów będzie reprezentował powiat zgorzelecki na zawodach wojewódzkich, które odbędą się 23 czerwca 2018r. w Strzelinie. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach otrzymali nagrody rzeczowe w postaci piłek, natomiast najlepsze drużyny otrzymały dodatkowo bony zakupowe, medale oraz puchary. Fundatorem nagród rzeczowych i bonów było Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

W trakcie zawodów wręczono również dyplomy i nagrody dla członków MDP Jagodzin za udział w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegamy pożarom”. Wyróżniono również laureatów ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym członkowie MDP Ruszów zajęli wysokie miejsca: Miłosz Mesjasz zdobył tytuł Wicemistrza Polski a Maksymilian Drgas zajął 12 miejsce w kraju, w swojej kategorii wiekowej.

Organizatorem III powiatowych zawodów MDP wg CTIF było Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu oraz Gmina Węgliniec. Spośród gości zaproszonych na zawodach obecni byli: Starosta Zgorzelecki Pani Urszula Ciupak, Wicestarosta Zgorzelecki Pan Mariusz Wieczorek, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk, Wójt Gminy Sulików Pan Robert Starzyński, Z-ca Wójta Gminy Sulików Pani Elżbieta Piotrowska, Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, st. kpt. Artur Czułajewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu dh Jan Kolbuch. Całość rozgrywek przebiegała pod okiem komisji sędziowskiej powołanej rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu.

Galeria

Infomację opracował: mł. kpt. Grzegorz Fleszar

Zdjęcia: Dariusz Boridzicz


Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzlecu

mł.kpt. Grzegorzowi Fleszarowi zostały powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Podczas uroczystości w siedzibie KW PSP, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg.Adam Konieczny złożył przyszłemu zastępcy zgorzeleckiej KP PSP najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Jak podkreślił każdy awans niesie z sobą satysfakcję ponieważ jest wyrazem uznania i zaufania, ale także nowe obowiązki i zadania, z którymi trzeba się zmierzyć.

Infomacja oraz zdjęcie: KW PSP we Wrocławiu
„Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018 oraz Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

W dniu 4 maja 2018 roku w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka oraz Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się o godz. 11.00 uroczystą Mszą świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w kościele św. Bonifacego Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Maciej Wesołowski. Po Mszy św. strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca na plac przy Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu.

Obchody Dnia Strażaka na zaproszenie st. kpt. Artura Czułajewskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz druha Jana Kolbucha - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP uświetnili swoją obecnością: st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński – Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Kazimierz Janik – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Urszula Ciupak – Starosta Zgorzelecki, Mariusz Wieczorek – Wicestarosta Zgorzelecki, przedstawiciele Dyrektora Oddziału PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, Leszek Sondaj – Dyrektor Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów, dh Waldemar Wojtaś - członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Nadleśniczy Nadleśnictw Węgliniec, Ruszów, Pieńsk, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy zawodowi, ochotnicy i emeryci pożarnictwa.

Na podstawie rozkazu personalnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 5 maja na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, nadał pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu mł. asp. Adamowi Poniatowskiemu.

Uroczystą akademię rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, st. kpt. Artur Czułajewski przy udziale Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, st. bryg. Marka Kamińskiego.

Następnie wręczono odznaczenia i medale, akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz druhów OSP.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie

MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA odznaczony został:

dh ADAM KIEŁBUS

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu

ZŁOTYM MEDALEM „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

1. dh Jan Jadach

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu

SREBRNYM MEDALEM „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

1. Pan Robert Starzyński
2. dh Marcin Moczydłowski
3. dh Ernest Wasila
4. dh Krzysztof Knaga
5. dh Artur Zadwórny
6. dh Łukasz Pańków

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu

BRĄZOWYM MEDALEM „Zaa Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

1. Pani Urszula Ciupak
2. ks. Marek Bonifatiuk
3. dh Wojciech Barański
4. dh Bartosz Moździerz
5. dh Robert Waśkowski
6. dh Zbigniew Zieliński
7. dh Mariusz Ofiara
8. dh Łukasz Radyk
9. dh Stanisław Smykowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu

Złotym Medalem „NA STRAŻY” odznaczony został:

mł. kpt. Grzegorz Fleszar

Srebrnym Medalem „NA STRAŻY” odznaczony został:

Pan Stanisław Mikołajczyk
asp. Andrzej Fink

Uchwałą Zgorzeleckiego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Srebrnym Medalem „NA STRAŻY” odznaczona została:

mł. kpt. w st. spocz. Małgorzata Góral

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie

Złotą Odznaką „ ZA ZASŁUGI dla Związku Weteranów i Rezerwistów WP” odznaczony została:

st. kpt. Artur Czułajewski
kpt. Andrzej Mańkowski

Rozkazem Personalnym Nr 1/2018 z dnia 16.04.2018 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższy stopień służbowy:

ASPIRANTA

mł. asp. Mirosławowi Chodorowskiemu

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.4.1.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższy stopnień służbowy:

STARSZEGO OGNIOMISTRZA

ogn. Andrzejowi Teledze

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.4.1.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe:

OGNIOMISTRZA

mł. ogn. Arkadiuszowi FURMANIAKOWI
mł. ogn. Przemysławowi JASIŃSKIEMU
mł. ogn. Krzysztofowi KUCZERAWEMU

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.4.1.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe:

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

st. sekc. Pawłowi FURMANOWICZOWI
st. sekc. Piotrowi KALECIE
st. sekc. Grzegorzowi PAPROCKIEMU
st. sekc. Wojciechowi PIECHOWICZOWI
st. sekc. Adamowi WOJCIECHOWSKIEMU

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.4.1.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe:

STARSZEGO SEKCYJNEGO

sekc. Robertowi BRZOZOWSKIEMU
sekc. Jarosławowi CZEKAŃSKIEMU
sekc. Przemysławowi CZEKAŃSKIEMU
sekc. Pawłowi ŁUSZPAKOWI
sekc. Stanisławowi MACIEJKO
sekc. Piotrowi OSSOWSKIEMU
sekc. Grzegorzowi RYBACZUKOWI
sekc. Iwonie WŁOSZCZYŃSKIEJ
sekc. Krzysztofowi ZAGOJSKIEMU

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.3.1.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe:

STARSZEGO SEKCYJNEGO

st. str. Michałowi STANOWSKIEMU

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, st. kpt. Artura Czułajewskiego, Starosta Zgorzelecki, Pani Urszula Ciupak przyznała nagrodę uznaniową mł. ogn. Maciejowi Majewskiemu, za wzorową postawę w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

W dniu 01.03.2018r. mł. ogn. Maciej Majewski, będąc poza służbą, udzielił kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego. Do zdarzenia z udziałem pojazdu osobowego marki Citroen doszło na ul. Kościuszki w Zgorzelcu. Mł. ogn. Maciej Majewski, będąc świadkiem tego wypadku, widząc że osoba poszkodowana znajduje się w pojeździe z głową opartą o podszybie samochodu bez oznak życia, ewakuował ją z pojazdu i przystąpił do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – udrożnił drogi oddechowe poszkodowanego i co przywróciło mu samodzielny oddech, a następnie razem z inną osobą obecną na miejscu zdarzenia, zaopatrzył rany głowy poszkodowanego. Czynności te w bezpośredni sposób przyczyniły się do uratowania życia kierowcy pojazdu.

Galeria

Infomację opracował: mł. bryg. Hubert Jarosz i mł. kpt. Grzegorz Fleszar

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu


List Komendant Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego


List Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego


List Wiceministra SWiA Jarosława Zielińskiego

Życzenia: tutaj


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Z okazji przypadającego w dniu 02 maja Święta Flagi RP, w jednostkach organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu, o godz. 7:30 odbył się uroczysty apel podczas zmiany służbowej.

W Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu apel rozpoczął się złożeniem przez dowódcę uroczystości meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP w Zgorzelcu. Następnie dokonano uroczystego podniesienia Flagi Państwowej na maszt i odegrano hymn państwowy. Po uroczystym podniesieniu flagi, Komendant Powiatowy wygłosił przemówienie okolicznościowe oraz odczytał list Komendanta Głównego PSP, Pana gen. bryg. Leszka Suskiego. Ostatnim elementem uroczystego apelu było odczytanie rozkazu dziennego i złożenie meldunku Komendantowi Powiatowemu o zakończeniu uroczystości.

W uroczystym apelu udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu oraz Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Podobny przebieg miał uroczysty apel w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bogatyni. Tam uroczystość odbyła się w obecności zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczej.

List Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Galeria

Infomację opracował: mł. kpt. Grzegorz Fleszar

Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu


Wyniki wojewódzkiego turnieju ,, Młodzież zapobiega pożarom”

Laureaci eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, uczniowie: Michał Nowacki - SP w Osieku Łużyckim; Maksymilian Drgas - SP w Ruszowie; Karolina Nieścior - ZSP w Zgorzelcu, w dniu 24 kwietnia 2018 roku we wrocławskim „Hotelu Wodnik” reprezentowali powiat zgorzelecki w 41 edycji Wojewódzkich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uroczyste otwarcie eliminacji wojewódzkich OTWP ,,Młodzież zapobiega Pożarom” rozpoczęło się o godzinie 10.00, następnie uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testów pisemnych. Komisja konkursowa pod przewodnictwem mł. bryg. Jerzego Ciężkiego z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu po sprawdzeniu części pisemnej wyłoniła 5 finalistów. Wśród piątki finalistów z najwyższą ilością punktów, zakwalifikował się do finału turnieju uczeń Szkoły Podstawowej w Ruszowie , reprezentujący powiat zgorzelecki – Maksymilian Drgas. W finale ustnym Maksymilian był bezkonkurencyjny i zwyciężył zdecydowanie zajmując pierwsze miejsce w grupie wiekowej : uczniowie SP kl. VII i Gimnazjum.

Jako zwycięzca – Maksymilian Drgas będzie reprezentował woj. dolnośląskie w finale krajowym OTWP ,,Młodzież zapobiega pożarom’’ który odbędzie się w dniach 1 – 3 czerwca 2018 r. w Świdwinie k/ Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie).

Do turnieju Maksymilian przygotowywał się przy wsparciu jednego z opiekunów MDP – dh. Rafała Mesjasza – Wiceprezesa OSP Ruszów przy współpracy z funkcjonariuszami KP PSP w Zgorzelcu. Opiekunem grupy reprezentującej powiat był Grzegorz Tyrakowski – nauczyciel SP Ruszów.

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Infomację opracował: mł. bryg Hubert Jarosz

Zdjęcia: dh Rafał Mesjasz


Powiatowe debaty o pracy

W środę, 18.04.2018r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu odbyła się Powiatowa debata o pracy pt. „Wsparcie edukacyjno – zawodowe absolwentów na rynku pracy”, organizowana w ramach projektu pt. Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI). Celem tego przedsięwzięcia było skonfrontowanie informacji, jakie na temat oczekiwań pracodawców posiadają uczniowie z oczekiwaniami pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego.

Debata odbyła się na zaproszenie Starosty Powiatu Zgorzeleckiego oraz Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych: ZSP i ZSZIL w Zgorzelcu oraz ZSZ W Bogatyni.

W debacie czynny udział brały firmy powiatu zgorzeleckiego:

W części zasadniczej odbyła się debata, na temat wsparcia edukacyjno-zawodowego absolwentów na rynku pracy. W czasie dyskusji młodzież pytała pracodawców o swoje szanse na rynku pracy w przypadku ich konkretnego wykształcenia. Uczniowie byli zainteresowani nie tylko zatrudnieniem w konkretnej firmie, ale i rozwojem swojej kariery.

Uczniowie mogli również zapoznać się z ofertą innych firm przy przygotowanych przez nie stanowiskach , a przede wszystkim dopytać się o interesujące ich szczegóły dotyczące zatrudnienia w konkretnej firmie. Funkcjonariusze KP PPSP w Zgorzelcu przedstawili wymagania stawiane przed kandydatami do pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

Powiatowa debata o pracy stanowi okazję do poznania wzajemnych oczekiwań na linii pracodawca – pracownik, oraz kierunków w jakich zmierza lokalny rynek pracy.

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu reprezentowali: mł.bryg. Hubert Jarosz oraz sekc. Iwona Włoszczyńska.

Infomację opracował: mł. bryg Hubert Jarosz

Wybuch gazu w budynku jednorodzinnym w Czerwonej Wodzie

W dniu 17.04.2018 r. o godzinie 20:06 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie, że w Czerwonej Wodzie w powiecie Zgorzeleckim w budynku jednorodzinnym najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu. Zgłoszenie zostało przekazane do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Zgorzelcu skąd dyżurny w pierwszym rzucie zadysponował na miejsce zdarzenia 5 zastępów Straży Pożarnej (3 zastępy PSP w tym pojazd specjalistyczny SHD-25 oraz 2 zastępy OSP Czerwona Woda). Jako pierwsze na miejsce zdarzenia przybyły zastępy OSP Czerwona Woda. Na miejscu było już obecne Pogotowie Ratunkowe, które udzielało pomocy poszkodowanej kobiecie zamieszkującej budynek. Kobieta była przytomna i z jej relacji wynikało, że w trakcie wybuchu w domu była sama i nie przebywały tam inne osoby. Na miejsce przybyły kolejne zastępy, których działania skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przeszukaniu gruzowiska pod kątem przebywania osób poszkodowanych. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Oficera Operacyjnego z Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

W pierwszej fazie działań sprawdzono detektorem wielogazowym atmosferę na gruzowisku – zagrożenia nie stwierdzono. Sprawdzono także teren gruzowiska kamerą termowizyjną. Przybyłe na miejsce zdarzenia pogotowie energetyczne odłączyło dopływ prądu do budynku. Oświetlono miejsce zdarzenia. Wstępnie przeszukano gruzowisko oraz pomieszczenia nad częścią gospodarczą gdzie nie doszło do zawalenia się obiektu. Podczas przeszukiwania znaleziono, wyniesiono i zabezpieczono butlę na gaz propan-butan 11kg z otwarym zaworem. Podano jeden prąd wody z linii W-52 w celu schłodzenia butli. Kierujący Działaniami Ratowniczymi zarządził ciszę na miejscu zdarzenia celem sprawdzenia czy spod zawaliska nie słychać odgłosów ewentualnych osób poszkodowanych. Następnie przystąpiono do odgruzowywania pomieszczeń w części mieszkalnej oraz usuwania elementów grożących zawaleniem. Sukcesywnie przeszukano całe gruzowisko całkowicie eliminując możliwość przebywania osób poszkodowanych. Równolegle z działaniami Straży Pożarnej działania prowadziła Policja i prokuratura. W trakcie działań Kierujący Działaniami Ratowniczymi uzyskał informację od Pogotowia o potrzebie zadysponowania zastępów Straży Pożarnej do zabezpieczenia lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym celu dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Zgorzelcu na miejsce lądowiska na boisku sportowym w Węglińcu zadysponował kolejne dwa zastępy z OSP Węgliniec.

W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej, w tym

Infomację opracował: mł. bryg Hubert Jarosz

Tragiczne skutki wypalania traw

Pomimo wielu apeli Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu o zaprzestanie bezmyślnego wypalania suchych traw i innych pozostałości roślinnych, nadal płoną trawy.

Wydarzenia ubiegłego weekendu na terenie powiatu zgorzeleckiego bardzo dobitnie udowodniły, jaki obrót mogą przybrać prowadzone przez jednostki straży pożarnej działania związane z gaszeniem pożarów traw.

07.04.2018 r. o godzinie 16.02 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Zgorzelcu otrzymał zgłoszenie pożaru nieużytków w miejscowości Stary Węgliniec. Do działań zadysponowano OSP Stary Węgliniec i zastęp z JRG Zgorzelec. KDR po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdził, że pali się sucha trawa przy stawie. Kierowca OSP zatrzymał się na prawym pasie jezdni z włączonymi sygnałami świetlnymi i lampami awaryjnymi (droga nr 296 w kierunku Węglińca) przy posesji mieszkalnej a ratownicy OSP udali się pieszo do miejsca pożaru, ze względu na brak możliwości dojazdu pojazdem pożarniczym bezpośrednio do miejsca pożaru. O godzinie 16.12. ten sam dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał zgłoszenie od kierowcy samochodu pożarniczego OSP Stary Węgliniec o uderzeniu w tył samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 Star 244 motocykla. Kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zahaczył o ogrodzenie posesji a następnie uderzył w tył pojazdu pożarniczego OSP. Ratownicy jednostki OSP Stary Węgliniec natychmiast zawrócili do pojazdu pożarniczego i przystąpili do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej osobie poszkodowanej. U osoba poszkodowanej – młody mężczyzna stwierdzono brak czynności życiowych - brak tętna i oddechu, nieprzytomny. Resuscytację prowadzono do czasu przybycia ZRM na miejsce zdarzenia. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon poszkodowanego. Łącznie w działaniach brało udział 5 samochodów pożarniczych - 20 strażaków, służby wspomagające: 5 radiowozów policyjnych - 7 policjantów, 2 karetki ZRM, zarządca drogi, pomoc drogowa. W chwili obecnej trwa postępowanie wyjaśniające okoliczności wypadku.

07.04.2018 r. o godzinie 18.40 zgłoszono do SK KP PSP w Zgorzelcu pożar szopy z drewnem w miejscowości Bierna. W trakcie prowadzonego rozpoznania KDR ustalił, że pożar rozprzestrzenił się na szopę od palącej się trawy, która paliła się na powierzchni około 30 arów. Pożarem objęta była drewniana konstrukcja dachu kryta papą na budynku. Do działań zadysponowano łącznie 3 zastępy JOP z JRG Zgorzelec oraz 2 zastępy OSP. Łącznie w działaniach brało udział 16 strażaków, służby wspomagające: policja. Działania gaśnicze polegały między innymi na podaniu 2 prądów wody W-52.

W związku z powyższym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu w związku z powyższym wnosi o rozwagę oraz o niepodpalanie nieużytkowanych powierzchni rolniczych i suchych traw.

Infomację opracował: mł. bryg Hubert Jarosz

APEL

Broszura "Stop Pożarom Traw": tutaj

Strona poświęcona kampanii: tutaj

Infomację opracował: mł. bryg Hubert Jarosz

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w ZGORZELCU

28 marca na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorem turnieju byli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Turniej obył się pod patronatem Starosty Zgorzeleckiego Pani Urszuli Ciupak.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji powiatowych w składzie:

 1. st. kpt. Hubert Jarosz
 2. asp. Grzegorz Fleszar
 3. mł. asp. Adam Poniatowski
 4. dh Waldemar Błauciak

- przewodniczący
- sekretarz
- członek
- członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:

I grupa wiekowa

1. Anna Woźniak

- SP w Osieku Łużyckim

- 32 pkt.

2. Mateusz Kawka

- SP w Ruszowie

- 27 pkt.

3. Michał Nowacki

- SP w Osieku Łużyckim

- 27 pkt.

II grupa wiekowa

1. Maksymilian Drags 

- Gimnazjum w Ruszowie

- 36 pkt.

2. Aleksandra Szpak

- SP w Sulikowie

- 27 pkt.

3. Hubert Dąbrowski

- SP w Ruszowie

- 25 pkt.

III grupa wiekowa

1. Karolina Nieścior

- ZSP w Zgorzelcu

- 31 pkt.

2. Alicja Górowska

- LO w Bogatyni

- 24 pkt.

3. Aleksandra Krasnowska

- LO w Bogatyni

- 22 pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa

1. Michał Nowacki

- SP w Osieku Łużyckim

 

2. Anna Woźniak

- SP w Osieku Łużyckim

 

3. Mateusz Kawka

- SP w Ruszowie

 

II grupa wiekowa

1. Maksymilian Drags

- Gimnazjum w Ruszowie

 

2. Hubert Dąbrowski

- SP w Ruszowie

 

3. Aleksandra Szpak

- SP w Sulikowie

 

III grupa wiekowa

1. Karolina Nieścior

- ZSP w Zgorzelcu

 

2. Alicja Górowska

- LO w Bogatyni

 

3. Aleksandra Krasnowska

- LO w Bogatyni

 

Laureaci Turnieju będą reprezentować powiat zgorzelecki na szczeblu wojewódzkim, w dniu 24 kwietnia 2018r. we Wrocławiu.

Komitet Organizacyjny eliminacji powiatowych stwierdza, że na ogólną liczbę 7 gmin w powiecie, zorganizowano 23 eliminacje szczebla niższego. W turnieju powiatowym udział wzięło 46 uczestników, w tym:

 1. w grupie I
 2. w grupie II
 3. w grupie III

- 23
- 15
- 8

Instytucje wspierające finansowo organizację Turnieju:

 • Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu,
 • Nadleśnictwo Ruszów,
 • FUH "Płomień",
 • Firma „Citronex”.
 • Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych. Młodzież wykazała się dobrym przygotowaniem i dużą wiedzą z zakresu tematycznego turnieju.

  Podczas przerwy uczestnikom przygotowano pokaz strażacki w zakresie zagrożeń wynikających z pożarów oleju jadalnego oraz sposobów jego gaszenia.

  Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców wręczyli Starosta Zgorzelecki, Pani Urszula Ciupak, Wicestarosta Zgorzelecki, Pan Mariusz Wieczorek oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu, dh Jan Kolbuch.

  Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Hubert Jarosz

  "spoKREWnieni służbą"


  Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu

  W dniu 02.02.2018r. po długoletniej służbie na kolejnych stanowiskach służbowych z mundurem strażackim pożegnał się Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu bryg. Wiesław Wypych. Uroczysta akademia odbyła się na terenie KP PSP w Zgorzelcu. Obecni na uroczystości pożegnania z mundurem, byli Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Adam Konieczny oraz Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Kamiński. Dziękując za wieloletnią wzorową służbę, przypominali o zasługach i dokonaniach żegnanego oficera. Wprawdzie bryg. Wiesław Wypych został pożegnany przede wszystkim jako Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, ale faktem jest, że dolnośląscy strażacy znają go przede wszystkim jako znakomitego gospodarza i organizatora, a także doświadczonego dowódcę. Jako dowódca kompanii logistycznej, która zawsze była jego „ukochanym dzieckiem”, zabezpieczał liczne ćwiczenia i działania ratownicze. Ale w jego strażackim dorobku jest także wiele dowodów bogatego doświadczenia operacyjnego. Z powodzeniem kierował bardzo poważnymi akcjami ratowniczymi, jak choćby walki z dużymi pożarami w Turowie, pamiętnej powodzi na terenie Bogatyni, czy ewakuacji 30 osób z palącej się kamienicy w Zgorzelcu.

  Od września 2010 r. powierzono brygadierowi Wypychowi obowiązki komendanta powiatowego PSP w Zgorzelcu, które z powodzeniem wypełniał do chwili obecnej. Także na tym stanowisku bardzo przydały się jego zdolności organizacyjne oraz otwartość na nowe rozwiązania i inicjatywy. Szczególnym tego przykładem było utworzenie przy komendzie w Zgorzelcu pierwszej na Dolnym Śląsku Sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży „Ognik”. Te i szereg innych inicjatyw, sprawność i profesjonalizm w dowodzeniu, sprawiły, że o zgorzeleckiej PSP od dawna mówi się pozytywnie i z uznaniem.

  Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

   

  2007    2008     2009     2010     2011    2012     2013    2014    2015    2016    2017