2010


W dniu 19.12.2010r.funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przeprowadzili egzamin teoretyczny i praktyczny po zakończonym kursie organizowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Podczas prowadzonego kursu strażacy - ochotnicy poznawali wiedzę teoretyczną i zdobywali umiejętności na zajęciach praktycznych zgodnie z obowiązującym programem kształcenia członków jednostek OSP.

Całość szkolenia została zwieńczona egzaminem, teoretycznym i praktycznym, W kursie uczestniczyło 50 druhów.

Egzamin teoretyczny - był testem wielokrotnego wyboru, składającym się z 40 pytań.

Omówienie testów wiedzy.

Egzamin praktyczny - ćwiczenie obejmowało elementy gaszenia pożarów, zabezpieczenia miejsc zdarzeń itp.

  

  

  


Od 26.11.2010 roku w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP w Bogatyni rozpoczął służbę nowo zakupiony pojazd specjalny ratownictwa wysokościowego o pożarniczym oznaczeniu SHD 25, jest to już na przestrzeni ostatniego roku drugi tego typu pojazd, który służy społeczności lokalnej na terenie naszego powiatu. Pojazd został zakupiony przy współudziale środków Gminy Bogatynia. Podczas przekazania nowo pozyskanego sprzętu oprócz gospodarzy obecni byli zaproszeni goście w tym Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st.bryg.mgr inż. Jerzy Łabowski i samorządowcy z gminy Bogatynia.

Zapraszamy do obejrzenia foto reportażu z uroczystości przekazania podnośnika.

 

  

  

  

  

  

  

  

  


W dniu 7 sierpnia 2010r. w godzinach wieczornych jednostka poszukująca zaginionego podczas działań powodziowych strażaka została skierowana w rejon gdzie jak wynikało ze zgłoszenia ktoś na zalanych terenach między miejscowościami Radomierzyce i Ręczyn przy drodze Nr 352 do Bogatyni nawołuje pomocy. Do działań udali się strażacy:

st. asp. Wojciech Mazurek - JRG PSP nr 1 w Jeleniej Górze

st. asp. Piotr Wincenty - JRG PSP nr 1 w Jeleniej Górze

st. sekc. Tomasz Trusewicz - JRG PSP nr 1 w Jeleniej Górze

st. str. Paweł Łyszczyński - JRG PSP nr 1 we Wrocławiu

sierż. sztab. Tomaszem Tchórzem - ratownik z Policji Rzecznej we Wrocławiu

Po dotarciu sił na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że w ciemnościach na terenie zalanym przez wodę powodziową przebywają dwie uwięzione osoby, które o własnych siłach nie mogą się ewakuować. Po trwającej ponad 2 godziny akcji osoby uwiezione w wodzie zostały ewakuowane z zalanych terenów i przekazane zespołowi pogotowia ratunkowego.

 

 

Ponadto za działania powodziowe w miejscowości Bogatynia zostali uhonorowani Medalem za Ofiarność i Odwagę:

Gugała Jerzy - na co dzień zatrudniony w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni SA w Bogatyni

Siwak Artur - na co dzień zatrudniony w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni SA w Bogatyni

Jarosz Lesław - na co dzień zatrudniony w oddziale Eksploatacji Sprzętu Technologicznego w Kopalni Węgla Brunatnego Turów

 

W uroczystości  udział wzięli:

 Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec

Z-ca Komendanta Głównego PSP w Warszawie - nadbryg. Marek Kowalski

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - st. bryg. Jarosław Wojciechowski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - st.kpt. Wiesław Wypych

oraz wielu zaproszonych gości.


Fotogaleria z uroczystości

 


Zjawisko to ujawniło się we wczesnych godzinach porannych 27.09 br. W pierwszych godzinach prowadzenia akcji działania straży pożarnych polegały  na zabezpieczeniu możliwie jak największej długości koryt rzek, potoków i cieków wodnych przed ich wystąpieniem z brzegów, a tym samym przed ograniczeniem ich ewentualnego rozlewu powodującego wielkie zniszczenia materialne. Po przejściu wysokich stanów wód strażacy przystąpili do działań mających na celu usuniecie wody z zalanych obiektów.

 

Działania te były prowadzone na szeroką skalę również przy pomocy sił i środków z poza naszego powiatu. Działania strażaków KP PSP w Zgorzelcu i OSP z terenu powiatu wspierały jednostki Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, które przybyły na teren powiatu w sile 2 kompanii - łącznie 17 pojazdów i 70 strażaków. 

Poniżej kilka fotografii z okolic ulicy Francuskiej w Zgorzelcu z okresu wystąpienia zjawisk pogodowych oraz fotografie tych samych miejsc tydzień później po ustąpieniu wody.

 

  

  

        


W dniu 15.09.2010 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się uroczystość powołania na stanowisko

Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu  -  st.kpt. mgr Wiesława Wypycha

 

W uroczystości powołania Komendanta Powiatowego udział wziął Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jerzy Łabowski oraz naczelnik wydziału kadr KW PSP we Wrocławiu st. bryg. Stanisław Drapiewski. Na uroczystości obecna była także kadra zgorzeleckiej komendy, strażacy i zaproszeni goście - Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Mariusz Tureniec, Wójt Gminy Zgorzelec - Kazimierz Janik, v-ce wójt Gminy Zgorzelec Kazimierz Słabicki - prezes ZP ZOSP RP, Burmistrz Miasta Zgorzelec - Rafał Gronicz oraz wielu znamienitych gości.

W obecności wszystkich zebranych naczelnik wydziału kadr KW PSP we Wrocławiu st. bryg. Stanisław Drapiewski odczytał akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz przedstawił dotychczasową drogę służbową nowego Komendanta oraz przedstawił dotychczasowy dorobek służby powołanego Komendanta.

  

st.kpt. Wiesław Wypych z mundurem strażackim związał się w 1976, kiedy to wstąpił do Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu.

Od 1992r. obecny komendant zgorzeleckiej PSP pełnił służbę w Lubaniu, ostatnio na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego. W trakcie pełnienia służby uzupełniał wykształcenie w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Dowodzi kompanią logistyczną Batalionu COO Dolnośląskiej Brygady Odwodowej. Wraz ze strażakami tej kompanii uczestniczy w każdych większych ćwiczeniach i szkoleniach.


Decyzją Nr 952/2010

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami)

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

z dniem 31 sierpnia 2010r. odwołał 
mł. bryg. inż. Bernarda Szawłowskiego
ze stanowiska Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Z dniem 1 września 2010r. Decyzją Nr 956/2010  Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na okres nie dłuższy niż 2 miesiące

mł. bryg. mgr inż. Kazimierzowi Wilkowi – dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu.

Uroczysta zmiana służby

 

Komendant w kilku słowach podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, jednocześnie na ręce najmłodszego stażem ze strażaków przekazał okolicznościowy prezent.

 

Podczas uroczystej zmiany służby na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, mł.bryg.inż. Bernarda Szawłowskiego przekazano prezenty od strażaków naszej komendy.

 

  

Część oficjalna zdania obowiązków przez Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Na uroczystość przybył Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st.bryg.mgr inż Jarosław Wojciechowski oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu zgorzeleckiego i przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

... meldunek Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP we Wrocławiu złożył dowódca uroczystości kpt. Wojciech Cieleń ...

... zdający obowiązki Komendant został poproszony o kilka słów podsumowywujących okres dowodzenia KP PSP w Zgorzelcu...

... następnie komentator poinformował zebranych o uroczystym zdaniu i objęciu obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu poprzez złożenie meldunków Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP we Wrocławiu przez zdającego i obejmującego w/w funkcję

  

... następnie Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu podziękował za dotychczasową służbę Komendantowi Powiatowemu PSP w Zgorzelcu ...

... w ciepłych słowach również przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz pozostali gości podziękowali

Komendantowi Powiatowemu PSP w Zgorzelcu za współpracę ...

   

   

  

  

... po wszystkich podziękowaniach ponownie zabrał głos Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu.


Ćwiczenia OSP z terenu gminy Węgliniec    -    25.06.2010r.

Z ciekawą inicjatywą ćwiczeń ratowniczych na terenie własnej gminy wyszedł Zarząd Gminny ZOSP w Węglińcu. Ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Węgliniec oraz zaproszone z zagranicy naszego państwa jednostki straży pożarnej współpracujące z jednostkami OSP z terenu gminy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na obiekcie szkoły w miejscowości Czerwona Woda.

Obiekt ćwiczeń

Ostatnie ustalenia z kolegami z RFN

Ostatnie ustalenia przed rozpoczęciem ćwiczeń

Ta ciekawa inicjatywa w sposób bezpośredni przyczyniła się do zwiększenia profesjonalizmu ratowników OSP z terenu Gminy Węgliniec, wspólne ćwiczenia przyczyniają się również do wspólnego podzielenia się doświadczeniami oraz wypracowania wspólnego zrozumienia się podczas prowadzonych działań.

Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie na Gminne Ćwiczenia w miejscowości Czerwona Woda myśląc, że ta inicjatywa znajdzie swoich naśladowców na terenie innych gmin. Szczególne podziękowania składamy na ręce Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu Pana Andrzeja Kutrowskiego, Dyrekcji Szkoły w Czerwonej Wodzie, dh. Januszowi Droś oraz gospodarzom OSP w Czerwonej Wodzie w tym dh. Waldemarowi Błauciakowi.

Więcej...


Fotoreportaż z Naboru kandydatów do służby w KP PSP w Zgorzelcu lipiec 2010

 

 

 

 

  

 

                     


W dniu 30.05.2010r.funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przeprowadzili egzamin teoretyczny i praktyczny po zakończonym kursie organizowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Podczas prowadzonego kursu strażacy - ochotnicy poznawali wiedzę teoretyczną i zdobywali umiejętności na zajęciach praktycznych zgodnie z obowiązującym programem kształcenia członków jednostek OSP.

Całość szkolenia została zwieńczona egzaminem, teoretycznym i praktycznym, do którego przystąpiło 21 druhów.

Egzamin teoretyczny - był testem wielokrotnego wyboru, składającym się z 40 pytań.

Egzamin praktyczny - ćwiczenie obejmowało elementy gaszenia pożarów ewakuacji osób poszkodowanych z miejsc zagrożonych itp.

Omówienie testów wiedzy.

  

Ćwiczenie praktyczne.

  

  

   


Nowe dwie autocysterny zasiliły szeregi PSP na dolnymśląsku. Jedna z autocystern została przekazana do KP PSP w Zgorzelcu, druga do KM PSP w Wałbrzychu.

Nowo otrzymany pojazd posiada możliwość przewozu 25m3 wody oraz może podawać wodę z wydajnością 1600 l/min. Ponadto pojazd dopuszczony jest do przewozu wody pitnej, która może zostać zatankowana do pojazdu po uprzednim odpowiednim przygotowaniu cysterny. Pojazd posiada również wewnętrzny system mycia cysterny. Cały zestaw po zatankowaniu waży około 40 ton i napędzany jest 440 konnym silnikiem.


W ramach prowadzonej współpracy strażaków ze Zgorzelca i Miasta Gorlitz - strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu wraz z kolegami z Niemiec wspólnie uczestniczyli w rozpoznaniu operacyjnym obiektu - rozdzielni elektrycznej w Zgorzelcu. Wspólnie zapoznawali się z urządzeniami funkcjonującymi w rozdzielni oraz z zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać na tym terenie w przypadku konieczności prowadzeni wspólnych działań ratowniczych. 

  


Po raz kolejny mieszkańcy Zgorzelca i okolic wraz z lokalnymi władzami oraz Organizacjami, Stowarzyszeniami i Związkami Kombatanckimi spotkali się przed pomnikiem Bohaterów II Armii Wojska Polskiego by oddać hołd pomordowanym w lasach katyńskich oraz poległym podczas działań wojennych - forsowania Nysy Łużyckiej.

16 kwietnia 2010r.  o godz. 12:00 uroczystości rozpoczęły się przed Pomnikiem Orła na Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego

  

  


W dniu 10.04.2010r. ok godz. 8.56 podczas lądowania na lotnisku w miejscowości Smoleńsk rozbił się prezydencki samolot z 96 osobami na pokładzie. W katastrofie zginął Pan Prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską. W katastrofie lotniczej śmierć poniosło 96 osobistości polskiego życia politycznego i społecznego oraz inne osoby udające się na obchody rocznicy tragicznych zdarzeń w lesie katyńskim.

W dniu 11.04.2010r. pod pomnikiem Bohaterów II Armii Wojska Polskiego poległym w walce o wyzwolenie ojczyzny, strażacy powiatu zgorzeleckiego oddali hołd  tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej w Soleńsku Polakom.

   

fot. A.Fink

W dniu 01.04.2010 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się uroczystość powołania mł.bryg. mgr inż. Kazimierza Wilk na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu.

 

W uroczystości powołania Komendanta Powiatowego udział wziął Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Andrzej Szczęśniak. Na uroczystości obecna była także kadra zgorzeleckiej komendy, strażacy i zaproszeni goście w tym - Starosta Zgorzelecki  Mariusz Tureniec,  v-ce Wójt Gminy Zgorzelec - Kazimierz Słabicki, który jest jednocześnie prezesem ZP ZOSP RP jak również V-ce Burmistrz Miasta Zgorzelec Anetta Czułowska oraz inni znamienici goście.

  

    

W obecności wszystkich zebranych przedstawiciel Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu bryg. Stanisław Drapiewski ...

   

...  odczytał akt powołania po czym zgromadzonym została przedstawiona sylwetka nowo mianowanego z-cy komendanta.

  

mł.bryg. mgr inż. Kazimierz Wilk rozpoczął swoją służbę stałą w Zawodowej Straży Pożarnej w Bogatyni. Następnie służył w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bogatyni podległej  KP PSP Zgorzelec na stanowiskach dowódca zastępu 1991r.- 1996r., a następnie na stanowisku dowódcy zmiany (1996r.-1998r.) Służbę swoją na terenie powiatu zgorzeleckiego zakończył na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bogatyni, (1998r. - 2000r.) Następnie przeniesiony służbowo do Komendy Wojewódzkiej  PSP w Krakowie gdzie objął stanowisko z-cy dyżurnego operacyjnego Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa (2000 r. – 2003r.) Od 2003r. na stanowisku st. specjalisty ds. BHP, na którym pełnił służbę do dnia 31.03.2010 roku.

Podczas swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo - gaśniczych m.in. w akcji gaszenia pożarów lasów w Kuźni Raciborskiej, pożarach mieszkań oraz wielu zdarzeniach drogowych.

     

Po uroczystości zaproszeni goście życzyli powołanemu wszystkiego najlepszego podczas służby na nowym stanowisku witając na zgorzeleckiej ziemi.


Współpraca Polsko - Niemiecka w działaniach...

24 lutego 2010 roku w godzinach porannych strażacy KP PSP w Zgorzelcu uczestniczyli w działaniach związanych z groźbą samobójstwa zgłoszoną przez jednego z mieszkańców Zgorzelca.

Więcej...

foto dzięki uprzejmości : P.Kuszaj      źródło: www.zinfo.pl


Terenem przeprowadzenia ćwiczeń była siedziba spółki Bombardier GMBH (RFN) zajmująca się produkcją m.in. wagonów kolei szynowej. Na terenie w/w zakładu pracy doszło do pożaru w pomieszczeniach spawalni i stolarni. Działania JRG PSP w Zgorzelcu oprócz działań gaśniczych przewidywał działania ratownicze skupione w głównej mierze na ewakuacji osoby poszkodowanej z pomieszczeń biurowych przyległych do warsztatów, w których symulowany był pożar.

  

  

  

  

  

  


W dniu 29.01.2010 roku w pięknym obiekcie hali sportowej Szkoły w Sulikowie spotkały się reprezentacje strażaków z komend walczących w ramach eliminacji w turnieju piłki siatkowej o puchar Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. 

W rozgrywkach grupy eliminacyjnej wzięły udział reprezentacje zajmując odpowiednio miejsca:

 

Komendy Powiatowej PSP w Miliczu

Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze

Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi

Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu

 

  

  

  


Czad cichy zabójca

BĄDŹ CZUJNY!!!

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta  zagrożenie zatrucia czadem!!!

OSTRZEGAMY!


Podczas XVIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zgorzelcu

strażacy z Naszej komendy brali udział wraz z ratownikami Społecznej Sieci Ratowniczej oraz ratownikami PCK we wspólnym pokazie działań związanych z ratownictwem osób poszkodowanych w ramach wypadków komunikacyjnych.

 

   

   


W dniu 29.12.2009r. Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł.bryg.inż. Bernard Szawłowski w obecności odebrał od nowych adeptów sztuki pożarniczej ślubowanie. Cała uroczystość w uroczystej oprawie na pewno zapadnie w pamięci nowo przyjętym do służby strażakom. W szeregi strażaków KP PSP w Zgorzelcu wstąpili:

str. Strach Marcin

str. Damian Szestak

str. Kasztelan Krystian

str. Piechowicz Wojciech

str. Łuszpak Paweł

   

   


Galerie z lat

 2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014