WYMAGANIA PRZY ORGANIZACJI POKAZÓW Z UŻYCIEM WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

 

Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych, oprócz wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej, należy uwzględnić wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac
z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 158, poz. 1328), które określa sposób i warunki zabezpieczenia pokazu pirotechnicznego, a w szczególności minimalne odległości usytuowania publiczności w stosunku do odpalanych ładunków pirotechnicznych na terenie pokazu pirotechnicznego, przedstawione w: kliknij aby pobrać całość


Data publikacji 20.12.2010r.

           W okresie od 01.11.2010r. do 20.12.2010r. Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu odnotowała 33 zdarzenia związane z zadymieniem w mieszkaniach, pożarami sadzy w przewodach kominowych. W wyniku tych zdarzeń, z powodu prawdopodobnie zatrucia tlenkiem węgla, 2 osoby poniosły śmierć.

            W związku z narastającą ilością zdarzeń związanych z niesprawnością przewodów kominowych,   należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów ujętych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw rok 2010 nr 109 poz. 719), gdzie w rozdziale 7 określono zasady czyszczenia przewodów kominowych.

Informujemy o zamieszczonych na stronie http://www.straz.gov.pl/,  http://www.kwpsp.wroc.pl/ materiałach dotyczących CZADU.

            Zwracamy również uwagę na niebezpieczeństwo, które mogą stanowić gromadzące się na dachach i rynnach nawisy śnieżne.

            Obowiązki dotyczące czyszczenia przewodów kominowych:

§ 34.  1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

 


Zgorzelec, dnia 06.03.2008.

PZ- 0761/2/08                                                                    

 

Panie, Panowie

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych, Gimnazjów

Szkół Ponadgimnazjalnych

Powiatu Zgorzeleckiego.

 

 

Jak co roku Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, organizuje kolejną edycję eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W roku szkolnym 2007/2008 proponujemy przeprowadzenie eliminacji szkolnych w sposób ustalony przez każdą szkołę odrębnie .

Szkoła po przeprowadzeniu eliminacji sporządza protokół i przesyła w nieprzekraczalnym terminie, do 26 marca 2007r. na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec ul. Chrobrego l, ( szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 7751145 wewn. 207) .

Następny etap, to eliminacje powiatowe, w których uczestniczą uczniowie według następującego klucza, dla poszczególnych typów szkół:

1. każda szkoła podstawowa - l i 2 miejsce w eliminacjach szkolnych.

2. każde gimnazjum -l i 2 miejsce w eliminacjach gimnazjalnych.

3. szkoły średnie i zawodowe  l, 2 i 3 miejsce w eliminacjach szkolnych.

Mając na uwadze potrzebę poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego oraz poprawę wiedzy społeczeństwa w tym zakresie, proponujemy Państwu podjęcie wezwania jakim jest szerzenie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy nawiązanie kontaktów z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Związkiem OSP RP oraz z Państwową Strażą Pożarną. Eliminacje powiatowe zostaną przeprowadzone 29 marca 2008 r na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec ul. Chrobrego l

 o godz. 900.

 Jak co roku na zwycięzców eliminacji powiatowych czekają nagrody.

Wzory wymaganych dokumentów w załączeniu.

 Protokół eliminacji  szkolnych

 regulamin otwp

  

Do wiadomości:

1. Starosta Zgorzelecki

2. Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu zgorzeleckiego

3. Prezesi ZG ZOSP RP powiatu zgorzeleckiego - z prośbą powiadomienia sobie   podległych MDP oraz udzielenia odpowiedniej pomocy szkołom.

 

Ponadto w tym linku można obejrzeć przykładowe pytania